Elektronische Handtekening

Belgisch Staatsblad - december 2000

Op het einde van het vorige millenium is dan toch de eerste stap gezet...

In het Belgisch Staatsblad is de wet verschenen op de electronische handtekening.

Art. 1322 van het Burgerlijk Wetboek werd aangevuld met het volgende:

"Kan, voor de toepassing van dit artikel, voldoen aan de vereiste van een handtekening, een geheel van electronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte aantoont"

Wel is het nog even wachten op de uitvoering ervan, en op de erkenning van de techniek die zal worden toegepast.Tijd - 15 juni 2001

E-government of het elektronisch verkeer tussen overheidsdiensten onderling en tussen die diensten en burgers en bedrijven gaat de Belgische burger identificeren aan de hand van zijn rijksregisternummer. Voor de bedrijven geldt het BTW-nummer als uniek identificatienummer. Dat deelde Luc Van Den Bossche, federaal minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen, mee.
Minister Van Den Bossche hield een toespraak over e-government op een sessie georganiseerd door MSN, de internetdienst van softwaregigant Microsoft. Naast een algemeen overzicht van de overheidsplannen met de nieuwe media vertelde de minister dat de verschillende partijen waarop e-government betrekking heeft, eenduidig herkend dienen te worden. "Voor een natuurlijk persoon fungeert het rijksregisternummer als unieke identificatiesleutel. Bedrijven worden herkend op basis van het BTW-nummer", zei Van Den Bossche. Voor personen die niet staan ingeschreven in een Belgisch bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister geldt het identificatienummer van de sociale zekerheid als identificatiesleutel.

Van Den Bossche beseft dat de identificatie via het rijksregisternummer menig burger om zijn privacy zal doen vrezen. "Psychologisch ligt dat natuurlijk heel gevoelig maar een enkel persoonlijk nummer is cruciaal om sneller en met minder fouten te werken. Het nummer is uniek, exhaustief en stabiel doorheen de tijd", duidde de minister. Vandaag gebruiken de overheidsdiensten een of meerdere nummers per entiteit. Deze zijn bovendien niet stabiel doorheen de tijd.

Het unieke identificatienummer of "persoonsnummer" zal visueel en elektronisch leesbaar zijn op de elektronische identiteitskaart. De elektronische identiteitskaart en dito handtekening werd eerder al aangekondigd om tegen mei 2003 veralgemeend te zijn.

Voorts zei Van Den Bossche dat de offerte voor e-procurement of het automatiseren van het aankoopproces de deur uit is en dat er binnen enkele maanden middelen worden verwacht om dit onderdeel van e-government op te zetten.
De PostBox, de elektronische brievenbus die De Post komende herfst lanceert, vindt Van Den Bossche best interessant, al stelt hij zich vragen bij het initiatief. "Ik heb met de mensen van De Post aan tafel gezeten. Wel, zij weten nog niet hoe eraan te beginnen. De Post wordt geleid door een echte politieker. Eerst kondigt hij een initiatief aan en pas erna denkt hij erover na", aldus Van Den Bossche.

Binnenkort komt de minister aan het hoofd te staan van F E D I C T, de nieuwe Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie. Deze nog op te richten organisatie wordt onder meer belast met de projecten rond e-government.