Huurprijzen indexeren: wanneer & hoe ?

ZO-Magazine - UNIZO

Elk jaar worden de huurprijzen aangepast aan de stijgende levensduurte. Die jaarlijkse huuraanpassingen zijn echter niet zo maar in 1 algemene formule te vatten. Wanneer en hoe kan een huurcontract worden geïndexeerd?
Wanneer indexeren ?

1. Huurcontracten van onbepaalde duur, zowel mondelinge als schriftelijke, die slaan op de hoofdverblijfplaats van de huurder en die gesloten werden voor 31 mei 1997, mogen altijd geïndexeerd worden, zelfs als het huurcontract dit niet voorziet. Enkel wanneer huurder en verhuurder de indexatie uitdrukkelijk (dus schriftelijk) hebben uitgesloten, is er geen jaarlijkse aanpassing van de huurprijs mogelijk. Wel moet deze aanpassing uitdrukkelijk aan de huurder gevraagd worden. Het is dan ook aan te raden dit steeds per aangetekende brief te doen, zodat er een schriftelijk bewijs is van dit verzoek. Als om een of andere reden de indexering niet werd opgevraagd, mag de verhuurder maar tot drie maanden voor het verzoek tot aanpassing teruggaan, om toch nog de achterstallige indexering van die maanden te vragen. Voorbeeld: als de verhuurder op 1 april 1998 de huur mag aanpassen, heeft hij tot 1 juli 1998 de tijd om deze aanpassing te vragen. Vraagt hij pas op 1 augustus 1998 de verhoging, dan zal hij voor de maand april geen recht meer hebben op een aangepaste huurprijs.

2. Huurcontracten van bepaalde duur voor de hoofdverblijfplaats, gesloten na 28 februari 1991 maar voor 31 mei 1997: ook hierop 'is 'de voorgaande regeling van toepassing.
3. Huurcontracten die slaan op de hoofdverblijfplaats van de huurder en die werden gesloten vanaf 31 mei 1997 kunnen nog enkel worden geïndexeerd als het huurcontract schriftelijk werd gesloten en als dit niet uitdrukkelijk werd uitgesloten.
4. Handelshuurcontracten, huurcontracten voor kantoren en garages, lopende huurcontracten van bepaalde duur voor de hoofdverblijfplaats: voor deze contracten kan de huurprijs enkel geïndexeerd worden, als dit zo overeengekomen is door de huurder en de verhuurder. Deze overeenkomst kan blijken uit het geschreven contract. Wanneer de huurovereenkomst geen indexering voorziet, of als de huur louter mondeling is afgesloten, is een aanpassing alleen mogelijk als de huurder vroeger reeds de huuraanpassing heeft aanvaard. Achterstallige indexeringen mogen tot 1 jaar nadien opgevraagd worden.


Hoe berekenen?
De regels voor het berekenen van de aangepaste huurprijs gelden voor alle soorten contracten. De aanpassing van de huurprijs mag slechts 1 keer per jaar gebeuren. Het aanpassingsmoment verschilt naargelang van de datum waarop de overeenkomst werd gesloten. De huurprijs mag worden aangepast volgens de in het contract overeengekomen berekeningsformule, maar mag nooit hoger zijn dan het bedrag dat bekomen wordt volgens de wettelijke formule. Deze ziet er zo uit:

basishuurprijs X nieuw indexcijfer
aanvangsindex


Hoe u de termen van deze formule invult, hangt af van de datum waarop de overeenkomst werd gesloten:

Huurovereenkomsten gesloten tussen 1 januari 1984 en 31 januari 1994 - indexeren mag op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

Basishuurprijs: de overeengekomen aanvankelijke huurprijs.
Nieuw indexcijfer: het gezondheidsindexcijfer van de maand voor de verjaardag van de inwerkingtreding.
Aanvangsindexcijfer: dat van de maand voor de maand waarin de huurovereenkomst werd gesloten.
Huurovereenkomsten gesloten vanaf 1 februari 1994 - dezelfde regeling als de voorgaande, met dit verschil: als aanvangsindexcijfer neemt u de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de maand waarin de huurovereenkomst werd gesloten.


Maak het u gemakkelijk !
Ga naar de site van het NIS waar u (vanaf april) online de juiste berekening kan maken. De site is http://statbel.fgov.be/indicators/rent_nl.asp