UW ONDERNEMINGSNUMMER

Bron - basistekst : Standaard Uitgeverij - Accountancy & Fiscaliteit - 3 juli 2003

Op 1 juli 2003 openden de ondernemingsloketten hun deuren en werd de Kruispuntbank van Ondernemingen (hierna genoemd: KBO) operationeel.

Iedere onderneming verkrijgt een ondernemingsnummer dat een uniek identificatienummer voorstelt, bestaande uit 10 numerieke posities.

Voor bestaande ondernemingen is het ondernemingsnummer het vroegere BTW - nummer of nationaal nummer, dat wordt uitgebreid van 9 naar 10 posities. Let wel: uw BTW NR op zich wijzigt niet, en blijft BE + 9 cijfers. Het ondernemingsnummer vervangt uiteindelijk uw handelsregisternummer, wat definitief vervalt op 1 januari 2005.

Artikel 13 van de wet tot oprichting van een KBO bepaalt in het algemeen dat alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van handels- en ambachtsondernemingen steeds het ondernemingsnummer dienen te vermelden. Deze documenten moeten eveneens de domiciliëring en het nummer vermelden van ten minste één rekening waarvan de onderneming houdster is bij een in België gevestigde kredietinstelling. De voor de uitoefening van een handels- of ambachtswerkzaamheid gebruikte gebouwen of marktkramen, evenals de vervoermiddelen, die hoofdzakelijk voor deze werkzaamheden worden gebruikt, dienen op zichtbare wijze het ondernemingsnummer te dragen. De overtreding van dit artikel wordt gesanctioneerd met een geldboete van 5 tot 125 euro.Voor de B.V.B.A., de N.V., de C.V., de Comm. V.A. en het E.S.V bepaalt het Wetboek van vennootschappen uitdrukkelijk dat alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen brieven, orders en andere stukken uitgaande van vermelde ondernemingen vanaf 1 juli 2003 moeten vermelden: het woord ‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’, gevolgd door het ondernemingsnummer (art. 78, eerste lid, 4° W. Venn.). Voor de bijkantoren in België van buitenlandse vennootschappen geldt dat vanaf 1 juli 2003 het ondernemingsnummer moet worden vermeld (artikel 86, eerste lid, 5° W. Venn).


Elke vestigingseenheid krijgt ook een afzonderlijk vestigingseenheidsnummer toegekend, bestaande uit 10 numerieke posities, De bestaande vestigingseenheden worden momenteel niet door een nummer geïdentificeerd, en zullen allemaal een volledig nieuw identificatienummer ontvangen dat automatisch door de KBO wordt toegekend.

In het vestigingseenheidsnummer, staat, in tegenstelling tot het ondernemingsnummer, er een punt tussen het eerste en het tweede cijfer en komt het cijfer op de eerste positie overeen met een cijfer van 2 tot 8, terwijl er bij het ondernemingsnummer geen punt staat tussen het eerste en het tweede cijfer, en is het eerste cijfer 0 of 1. Alle bestaande ondernemingen verkrijgen automatisch een 0 voor hun BTW NR of Rechtspersoon-NR, en bekomen zo hun ONDERNEMINGSNUMMER.


Enkele voorbeelden:
Voorheen (tot 30/06/2003 - ook op uw briefhoofd / factuur / offerte / bestelbon / ...) 

BTW NR   BE  999.999.999         HRX 777.777

 

Nu (vanaf 01/07/2003 - ook op uw briefhoofd / factuur / offerte / bestelbon / ...) 

BTW NR  BE 999.999.999        RPR 0999.999.999 (voorheen HRX 777.777)

voor eenmanszaken BTW NR  BE 999.999.999       OND.NR. 0999.999.999 (voorheen HRX 777.777)

X staat voor lokale handelsregister, bvb. A voor Antwerpen, M voor Mechelen, B voor Brussel, enz.

 

VANAF 01/01/2005

(bron: email van KBO - zie onderaan)

(mogelijk voorafgegaan door RPR of OND.NR.)  BTW  BE  0999.999.999   

(volwaardig BTW nr)

of

(mogelijk voorafgegaan door RPR of OND.NR.)   BTW   0999.999.999  

(belgisch BTW nr - kleine onderneming zonder BE)

of

(mogelijk voorafgegaan door RPR) 0999.999.999

(geen BTW nr - rechtspersoon - bvb. verz. agent)

en

(mogelijk voorafgegaan door OND.NR.) 0999.999.999

          (geen BTW nr - nat.pers. - bvb. advokaat)

 

Waarom staat er "mogelijk voorafgegaan door" ?

Volgens een mededeling van een van de ondernemingsloketten (GoStart - Securex) (februari 2004) komt er voor het einde van 2004 nog eenextra Koninklijk Besluit waarin dit onderwerp zal behandeld worden.

NOTA

RPR staat voor Recht Personen Register en kan slechts gebruikt worden voor Rechtpersonen (vennootschappen, verenigingen, ...) en NIET voor natuurlijke personen - éénmanszaken, die 'aangeraden' worden de afkorting OND.NR. te gebruiken, wanneer ze geen BTW nr hebben

Voor zover geweten is de afkorting van RPR  in het frans RPM (Registre national des Personnes Morales) maar dit is niet 100% zeker ...Tot einde 2004 mogen de diverse zaken op de officiële documenten staan; vanaf 1 januari 2005 moet de regeling gevolgd worden.

Dit volgens de programmawet - uitbreiding van december 2003 (vermeld in de IAB publicatie)


Bron - communicatie met de Federale Overheidsdienst (december 2003) - WAT MET HET BTW NR ?

VRAAG 09/12/2003

Geachte,

Graag had ik enige verduidelijking bij het gebruik van het ondernemingsnummer (ON). Uit verscheidene publicaties leid ik af dat ook na 1 januari 2005 het BTW-nummer in z'n huidige vorm zal blijven bestaan, naast het ondernemingsnummer. Dit om het noodzakelijke onderscheid te kunnen blijven maken tussen BTW-plichtige en niet BTW-plichtige ondernemingen/klanten. Op brieven zal dus zowel het ON als het BTW-nummer vermeld moeten staan (zoals vroeger HR-nummer én BTW-nummer). Klopt deze informatie en verdwijnt m.a.w. wel het handelsregisternummer maar niet het BTW-nummer? Het is ons onduidelijk of wij in onze systemen enkel het handelsregisternummer moeten wijzigen in het ON, of toch ook het BTW-nummer moeten aanpassen naar het nieuwe formaat (10 karakters)?

ANTWOORD 18/12/2003 van [email protected]

Geachte,

Het ondernemingsnummer vervangt het BTW-nummer en het Handelsregisternummer. Het handelsregisternummer bestaat nu al niet meer. Vanaf 1 januari 2005 zal elke onderneming verplicht zijn het ondernemingsnummer te gebruiken. Het ondernemingsnummer is het BTW-nummer voorafgegaan door een 0. Tot 1 januari 2005 kunnen ondernemingen nog het BTW-nummer gebruiken.

We wijzen hierbij bij voorbaat op wat volgt een ontwerp is van richtlijn en dus niet als officieel en definitief mag worden beschouwd, maar toch een goed idee geeft..

Voor wat betreft de vermelding van het ondernemingsnummer op de factuur, dienen volgende wettelijke bepalingen in acht te worden genomen:


Voor bestaande ondernemingen die over een BTW-nummer beschikken, wordt dit nummer het ondernemingsnummer. Hetzelfde geldt voor wat het nationaal rechtspersonenregister nummer betreft. Voor wat betreft de correlatie met de hoedanigheid belastingplichtige, kunnen zich drie situaties voordoen, naargelang het een ondernemer betreft:


Dus samengevat voor facturen enz. het huidige gebruik van het BTW afkorting maar met een 0 ervoor.

Vriendelijke groeten, Beheersdienst KBO

Vanaf 2005 gelden volgende regels, ook voor BTW:Deze tekst is ook in PDF beschikbaar; klik hier